Ctrl+K+B: ẩn/hiện side bar
Ctrl+/: comment
Ctrl+Shift+/: comment dạng block
Ctrl+K+U: chuyển text sang dạng uppercase
Ctrl+K+L: chuyển text sang dạng lowercase
Ctrl+L: select 1 dòng
Ctrl+Shift+K: xóa 1 dòng
Ctrl+]: indent
Ctrl+[: bỏ indent
Ctrl+Shift+D: nhân đôi dòng
Ctrl+J: nối dòng với dòng tiếp theo
Ctrl+Shift+[: đóng 1 đoạn code
Ctrl+Shift+]: mở 1 đoạn code
Ctrl+F: tìm kiếm
Ctrl+H: tìm kiếm và thay thế
Ctrl+Shift+N: mở cửa sổ mới
Ctrl+N: mở tab mới
Alt+<number>: chuyển tab (ví dụ Alt+3)